4SA-RAPUT
Muurin huolellinen perustaminen on raken­teen paikoillaan pysymisen kannalta ratkaisevan tärkeää. Perustuksen kuivatuksesta huolehditaan tarvittaessa salaojituksen avul­la ettei vesi pääse kerääntymään rakentei­siin. Muurien pohjaukset ulotetaan rakennetta leveämmäksi ja tehdään routimattomaksi pihakiveyksien pohjatöiden tavoin.

Pohjatyöt

Muurien pohjaukset myötäilevät pääsääntöisesti kivettävien pihakäytävien rakennekerroksia.

Muuri perustetaan routimattomalle pohjalle. Muurin alle tulee tiivistetty murskesorakerros (0/16 kalliomurske). Asennuspohja tasataan kivituhkakerroksella, joka tiivistetään täryttämällä. Muurin pohja on hyvä tehdä reilusti muuria leveämmäksi. Muurin taustalle, murskekerroksen alaosaan laitetaan salaojaputki.

Muurin korkeuden noustessa yli 70 cm:n perustukseksi suositellaan betonianturaa. Pohjausten, sekä erillisen anturan mitoitus ja tarpeellisuus, kannattaa tutkia aina tapauskohtaisesti. Korkeat tukirakenteet vaativat usein myös rakennusluvan, tai vähintäänkin toimenpideilmoituksen. Lupa-asiat ovat paikkakuntakohtaisia, ja ne kannattaa tarkistaa oman kaupungin tai kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muurin pystytykseen ryhtymistä.

Veden kerääntyminen muurirakennelmien sisäpuolelle eliminoidaan muurin alaosaan asennettujen salaojaputkien avulla. Kaikkiaan vesien poisjohtamisesta huolehditaan tapauskohtaisesti olemassa olevat olosuhteet huomioon ottaen.

Muurikivien asennus

Tukimuurin “pohjakerros” on ladottava erityisen tarkasti. Hyvin tehdyn pohjan ohella huolellinen aloitus varmistaa koko rakennelman onnistumisen. Asentamisessa käytetään apuna vesivaakaa, jolla varmistetaan muurikivien suoruus kivi kiveltä työn edistyessä. Mikäli muuriin tulee suora kulma, kivien latominen aloitetaan kulmakivellä. Linjalangat pingotetaan kulmasta muurin kumpaankin suuntaan, niin että ne osoittavat muurikiveyksen ensimmäisen kerroksen etu- ja yläreunan.

Seuraavia kerroksia ladottaessa edellisen kivikerroksen pinta puhdistetaan mahdollisesta hiekasta ja irtokivistä. Kukin kerros aloitetaan kulmasta kulmapalalla. Pystysaumojen tulee olla limittäin tiililadonta periaatteella, jolloin rakenne on mahdollisimman tukeva ja huolitellun näköinen. Ylin kerros saadaan viimeistellyn näköiseksi kansikivellä.

Täytä muurin tausta oikein

1. Muurien taustalle muuria vasten laitetaan patolevy. Patolevy estää kosteuden pääsyn muurirakenteeseen ja mahdollistaa ilman kulkemisen muurin taustalla.
2. Tausta täytetään routimattomalla kiviaineksella esim. sepelillä tai murskeella 0-16mm tai 0-32 mm. Jos veden läpäisyä halutaan maksimoida, niin sepeli on parempi vaihtoehto. Sepelissä ei ole lainkaan mukana hienoa 0 mm kokoista kiviainesta.
3. Suodatinkangan materiaalien väliin. Muurin taustatäytön ja mullan väliin voidaan vielä halutessa laitaa suodatinkangas estämään mullan ja kiviaineksen sekoittuminen.
4. Jos muurista tehdään istutusallas, voidaan muurin taustalle laittaa myös EPS-eristelevy. Eristelevy suojaa kasvin juuria kylmältä estäen kylmän ilman johtumisen kasvillisuusalueelle.

Muurikivien halkaisu

Kivityypistä ja valmistajasta riippuen lohkopintaiset muurikivet ovat joko valmiiksi tehtaalla halkaistuja, tai halkaisu on tarkoitettu työmaalla tapahtuvaksi. Jos kivi on halkaistavaa mallia, asetetaan se maahan vaakasuoraan niin, että kivi lepää kahden korokkeen päällä. Halkaisu-uraan asetetaan leveäteräinen meisseli tai lattarauta, jota lyödään moskalla muutamalla terävällä iskulla eri kohdista. Halkaisuun voidaan käyttää myös rautakankea. Näin yhdestä kivestä saadaan kaksi käyttökelpoista kappaletta, joiden murrettu halkaisupinta jää asennettaessa näkyviin muodostaen kauniin, elävännäköisen pystypinnan.

Reiälliset muurikivet ja harkkoratkaisut

Reiällisten muurikivien sekä erilaisten sileäsivuisten ja lohkopintaisten muurituotteiden rakenne mahdollistaa matalien muurirakenteiden ohella massiivisten tukimuurien rakentamisen. Muuri ladotaan kivi kerrallaan ja viimeistellään umpinaisella kansikivellä siistin ylimmän kerroksen aikaansaamiseksi. Syntyvä seinämä on pystysuora, ja molemmat julkisivut siistejä, mikä mahdollistaa ko. kivien käytön myös aitana. Tarvittava lujuus saadaan käyttämällä pystyaukoissa vahvistuksena harjaterästä ja täyttämällä reiät tai osa niistä betonimassalla. Mitä useampi reikä valetaan umpeen massalla, sitä vahvempi muurista tulee.

Muuri kallistuu taaksepäin

Muurikivityypistä riippuen muurista useimmiten tulee automaattisesti jonkin verran taaksepäin kallistuva. Kivet lukkiutuvat toisiinsa, ja rakenne on luja maapaineita vastaan.

Ilman sidoslaastia ladotun muurin suurin suositeltava korkeus on 70 cm.  Tätä korkeammat muurit vaativat rakenteen vahvistamista harjateräksellä, laastilla ja/tai betonimassalla. Lisäksi korkeat muurit vaativat usein myös rakennusluvan.

2yleiskuva sa

27 muurikivi ja kansi sa

Tuotteet

 

1SA-MUURIT

12 muuri-patolevy sa

857 

16 tukivalu sa